Cercar
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Cercar
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Condicions de Lliuraments

Tot sobre els enviaments:

Servei i qualitat:

En col·laboració amb el nostre proveïdor de serveis de lliuraments, sempre intentem lliurar al més aviat possible les teves compres i en perfectes condicions.

12dos.cat envia els seus articles a: Espanya Peninsular, Illes Canàries, Illes Balears i a tots els països d’Europa.

Així com a la resta del món.

Les despeses d’enviament són a compte del comprador pels articles adquirits en 12dos.cat. Els imports de les despeses d’enviament depenen del lloc de destinació i el nombre d’articles comprats. I s’indicaran en el procés de compra i el comprador podrà revisar els costos d’enviament abans de finalitzar la seva compra.

Existeixen destinacions d’enviament que compten amb preus especials, i sigui per la proximitat o per preus que ofereixi el nostre proveïdor de serveis.

12dos.cat no pot responsabilitzar-se de la demora en els lliuraments de les comandes si les causes no són imputables directament a 12dos.cat, per força major o casos sobrevinguts.

Horaris i Terminis

Per a lliuraments de proximitat, normalment el temps de lliurament és de 24h. Excepte comandes que entrin a partir del migdia. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges seran enviats els dilluns.

Els terminis indicats seran a partir del dia laborable següent a la confirmació de la comanda.

En cas de vendes especials, els terminis de lliurament podran allargar-se en funció del moment en què es rebi la mercaderia per part del proveïdor.

Taula de preus d’enviament segons destinació:

  • Urbà
  • Provincial
  • Regional
  • Nacional-Peninsular-Andorra
  • Portugal-Peninsular
  • Gibraltar

Comunitat Europea (països)

Els lliuraments es realitzaran abans de les 19.00h de l’endemà a la realització de la comanda

* el mínim de compra és d’1 Caixa per article.

Preus de transport varien en funció de l’origen i la destinació.

En els preus de despeses d’enviament estan inclosos l’IVA.

Per a altres pesos, destinacions i terminis de lliurament, consulta’ns al telèfon 931427298 o en el correu electrònic a l’e-mail vendes@12dos.cat

Condicions de lliurament:

Els lliuraments de les comandes es realitzaran al domicili de lliurament que l’Usuari ha informat en el procés de la compra.

12dos.cat no podrà responsabilitzar-se quan el lliurament sigui impossible per dades incorrectes en l’adreça. o aquests siguin inexactes.

En el cas que l’Usuari estigui absent al moment del lliurament, se li comunicarà la informació necessària per acordar un nou lliurament o si escau, l’adreça on s’hagi de recollir el producte. En el cas que fos impossible el lliurament de l’enviament per causes alienes a 12dos.cat, passats 7 dies des de l’últim intent de lliurar la comanda, aquest serà retornat a 12dos.cat, procedint-se a resoldre el contracte de compra.

 

Garantia

Els nostres productes s’envien en caixa de cartró degudament protegits.

Normalment servim en 24h. Excepte comandes que entrin a partir de migdia o productes especialitzats baix comanda. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges se serveixen el dilluns.

Els nostres enviaments viatgen degudament precintats, si hi hagués qualsevol tipus d’alteració en el precinte li preguem que la fotografiï i contacti immediatament amb nosaltres. Així com si existissin cops en la caixa que puguin afectar al contingut. D’aquesta manera podrem agilitar el procés de reclamació a la companyia de transport.

També enviem caixes a altres països de la Comunitat Europea i la resta del món.


Todo sobre los envíos:

Servicio y calidad:

En colaboración con nuestro proveedor de servicios de entregas, siempre intentamos entregar lo antes posible tus compras y en perfectas condiciones.

12DOS.CAT envía sus artículos a: España Peninsular, Islas Canarias, Islas Baleares y a todos los países de Europa.

Así como al resto del mundo.

Los gastos de envío son a cuenta del comprador por los artículos adquiridos en 12DOS.CAT. Los importes de los gastos de envío dependen del lugar de destino y el número de artículos comprados. Y se indicarán en el proceso de compra y el comprador podrá revisar los costes de envío antes de finalizar su compra.

Existen destinos de envío que cuentan con precios especiales, y sea por la cercanía o por precios que ofrezca nuestro proveedor de servicios.

12DOS.CAT no puede responsabilizarse de la demora en las entregas de los pedidos si las causas no son imputables directamente a 12DOS.CAT, por fuerza mayor o casos sobrevenidos.

Horarios y Plazos

Para entregas de proximidad, normalmente el tiempo de entrega es de 24h. Salvo pedidos que entren a partir del mediodía. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos serán enviados los lunes.

Los plazos indicados serán a partir del día laborable siguiente a la confirmación del pedido.

En caso de ventas especiales, los plazos de entrega podrán alargarse en función del momento en que se reciba la mercancía por parte del proveedor.

Tabla de precios de envío según destino:

Urbano

Provincial

Regional

Nacional-Peninsular-Andorra

Portugal-Peninsular

Gibraltar

Comunidad Europea (países)

Las entregas se realizarán antes de las 19.00h del día siguiente a la realización del pedido

*  el mínimo de compra es de 1 Caja por artículo.

Precios de transporte varían en función del origen y el destino.

En los precios de gastos de envío están incluidos el IVA.

Para otros pesos, destinos y plazos de entrega, consúltanos al teléfono 931427298 o en el correo electrónico al e-mail ventas@12dos.cat

 

Condiciones de entrega:

Las entregas de los pedidos se realizarán en el domicilio de entrega que el Usuario ha informado en el proceso de la compra.

12DOS.cat no podrá responsabilizarse cuando la entrega sea imposible por datos incorrectos en la dirección. o éstos sean inexactos.

En el caso que el Usuario esté ausente en el momento de la entrega, se le comunicará la información necesaria para acordar una nueva entrega o en su caso, la dirección donde se haya de recoger el producto. En el caso que fuese imposible la entrega del envío por causas ajenas a 12DOS.CAT, pasados 7 días desde el último intento de entregar el pedido, éste será devuelto a 12DOS.CAT, procediéndose a resolver el contrato de compra.

Garantía

Nuestros productos se envían en caja de cartón debidamente protegidos.

Normalmente servimos en 24h. Salvo pedidos que entren a partir de mediodía o productos especializados bajo pedido. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos se sirven el lunes.

Nuestros envíos viajan debidamente precintados, si hubiera cualquier tipo de alteración en el precinto le rogamos que la fotografíe y contacte inmediatamente con nosotros. Así como si existieran golpes en la caja que puedan afectar al contenido. De esta manera podremos agilizar el proceso de reclamación a la compañía de transporte.

También enviamos cajas a otros países de la Comunidad Europea y el resto del mundo.

X