Cercar
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Cercar
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Política de Privadesa i Protecció de Dades

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 12dos.cat informa als usuaris registrats del present lloc web que les dades personals facilitades van a passar a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat del qual i responsabilitat correspon a 12dos.cat, sent la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar-li i transmetre-li informació dels serveis oferts per 12dos.cat. Amb la remissió de les seves dades, Un. presta el seu consentiment exprés perquè 12dos.cat pugui dur a terme el tractament automatitzat, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent-hi adoptado12dos.cat, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

12dos.cat procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. Li informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per 12dos.cat i informar-li de qualsevol un altre canvi rellevant que es produeixi.

12dos.cat. es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollits a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre a les peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, sent el responsable del tractament 12dos.cat

El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, la qual cosa significa que es manca de mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix a l’usuari a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li hagi pogut enviar.

Així mateix, en relació amb les dades personals recaptades en la forma prevista en aquesta Política de Privadesa, s’informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. Els referits drets podran ser exercitats, bé per l’usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça:

info@12dos.cat

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari, fotocòpia del DNI, així com el contingut de la petició que desitgi realitzar, si escau.

*Veure la Política de Cookies

 

9. Protecció de dades

L’accés dels Usuaris al portal i la participació en la venda dels productes oferts a través de la pàgina web pot implicar el tractament de dades de caràcter personal. Para “12dos.cat”, revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, en virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari accepta que les dades personals aportades al moment del seu registre, o qualsevol un altre facilitat a “12dos.cat” para el seu accés a alguns dels serveis del present lloc web siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com de remetre-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, ara i en el futur, per qualsevol mitjà inclòs l’electrònic.

En tot cas, “12dos.cat” garanteix que compleix les directrius legals actuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i que, entre unes altres, ha notificat el fitxer objecto de tractament de les dades dels usuaris al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades personals, i altra legislació aplicable.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el formulari de registre, reservant-se el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. A més, l’usuari es compromet a informar a “12dos.cat” de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades amb la finalitat de que l’entitat pugui mantenir els mateixos actualitzats tal com li requereix la normativa vigent.

En cas que el registre impliqui l’assignació a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera acurada i a mantenir-la en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que “12dos.cat” els proporcioni, i es comprometen a no cedir-los ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de manera temporal. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis d’aquest lloc web per un tercer mitjançant una contrasenya a causa del seu ús no diligent o a la seva pèrdua per l’Usuari.

L’Usuari haurà de comunicar a “12dos.cat” de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com per exemple el robatori o la pèrdua. En tant no es produeixi aquesta comunicació, “12dos.cat” quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes.

L’usuari dóna el seu consentiment perquè, amb motiu del tancament d’un contracte i amb una autorització expressa prèvia, es comuniquin les seves dades referents a l’adreça de lliurament i compte bancari a la part contractant corresponent en finalitzar el procés de compra en “12dos.cat”. Qualsevol usuari registrat pugues a qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a “Sergi-Albert Sevé Marrugat” Plaça de les Casernes 11 baixos, 08800-VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona), que serà atesa mitjançant la deguda identificació de l’usuari.

Contacte:

Sergi-Albert Sevé Marrugat
52213340M
Plaça de les Casernes 11 | 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) info@12dos.cat

CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

12dos.cat. en compliment amb el que es disposa en el art. 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina Web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

 

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament.

Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista.

Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

 


Política de Privacidad y Protección de Datos

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 12DOS.CAT informa a los usuarios registrados del presente sitio web que los datos personales facilitados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a 12DOS.CAT, siendo su finalidad el poder atender y procesar adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, así como poder informarle y transmitirle información de los servicios ofrecidos por 12DOS.CAT. Con la remisión de sus datos, Ud. presta su consentimiento expreso para que 12DOS.CAT pueda llevar a cabo el tratamiento automatizado, siempre para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas.

Sus datos personales son tratados con la máxima confidencialidad, habiendo adoptado12DOS.CAT, como responsable del fichero, las medidas de orden técnico y organizativo necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

12DOS.CAT procede al archivo de los datos que los usuarios facilitan para realizar una consulta o remitir una solicitud, algunos de los cuales son necesarios para atender adecuadamente las mismas. El usuario es advertido,

convenientemente, de la necesidad de facilitar dichos datos. Le informamos de que la dirección de correo electrónico es utilizada para dar respuesta a su consulta, así como poder transmitirle información de los servicios ofrecidos por 12DOS.CAT e informarle de cualquiera otro cambio relevante que se produzca.

12DOS.CAT. se compromete a cancelar los datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos a través del formulario habilitado a tal efecto y a atender a las peticiones de información solicitadas por el Usuario, siendo el responsable del tratamiento 12DOS.CAT

El protocolo utilizado se trata de un protocolo sin estado, lo que significa que se carece de medios para relacionar la información concerniente a una petición con otra petición anterior o posterior. Este protocolo no conoce al usuario a quien está enviando una página ni cuántas páginas le haya podido enviar.

Asimismo, con relación a los datos personales recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios que tienen reconocidos los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. Los referidos derechos podrán ser ejercitados, bien por el usuario, bien por su representante, mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección:

admin@12dos.cat

La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI, así como el contenido de la petición que desee realizar, en su caso.

Veure la Política de Cookies

9. Protección de datos

El acceso de los Usuarios al portal y la participación en la venta de los productos ofrecidos a través de la página web puede implicar el tratamiento de datos de carácter personal. Para “12DOS.CAT”, reviste una gran importancia el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Por ello, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a “12DOS.CAT” para su acceso a algunos de los servicios del presente sitio web sean incorporados a ficheros titularidad de esta empresa, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados, para la gestión de tareas básicas de administración, así como de remitirle comunicaciones comerciales sobre productos y servicios que puedan resultar de su interés, ahora y en el futuro, por cualquier medio incluido el electrónico.

En todo caso, “12DOS.CAT” garantiza que cumple las directrices legales actuales en materia de protección de datos de carácter personal, y que, entre otras, ha notificado el fichero objeto de tratamiento de los datos de los usuarios al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.

El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita en el formulario de registro, reservándose el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Además, el usuario se compromete a informar a “12DOS.CAT” de cualquier cambio que se produzca en sus datos con el fin de que la entidad pueda mantener los mismos actualizados tal y como le requiere la normativa vigente.

En caso de que el registro implique la asignación al usuario de una contraseña, éste se compromete a usarla de manera cuidadosa y a mantenerla en secreto. Los usuarios son responsables de la confidencialidad de las contraseñas y otros identificadores que “12DOS.CAT” les proporcione, y se comprometen a no cederlos ni permitir su uso a terceros, ni de forma permanente ni de manera temporal. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita de los servicios de este sitio web por un tercero mediante una contraseña debido a su uso no diligente o a su pérdida por el Usuario.

El Usuario deberá comunicar a “12DOS.CAT” de manera inmediata cualquier circunstancia que pueda suponer el uso indebido de contraseñas y otros indicadores, como por ejemplo el robo o la pérdida. En tanto no se produzca esa comunicación, “12DOS.CAT” quedará eximida de toda responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido por terceros no autorizados de tales contraseñas.

El usuario da su consentimiento para que, con motivo del cierre de un contrato y con una autorización expresa previa, se comuniquen sus datos referentes a la dirección de entrega y cuenta bancaria a la parte contratante correspondiente al finalizar el proceso de compra en “12DOS.CAT”. Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirigida a “Sergi-Albert Sevé Marrugat” C/ Premses 12 bis, 08800-VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona), que será atendida mediante la debida identificación del usuario.

Contacto:

Sergi-Albert Sevé Marrugat

52213340M

C/ Premses 12 bis 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) admin@12dos.cat

CONDICIONES LEGALES DE INFORMACIÓN GENERAL

12DOS.CAT. en cumplimiento con lo dispuesto en el art 10 de Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a través de su página Web proporciona el acceso, por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la información relativa a su razón social, datos fiscales, registrales, domicilio y dirección de comunicaciones.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo.

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

X